© Protestanci w Toruniu 2024

Polityka prywatności

Poniższa   

Polityka   

prywatności   

określa   

zasady   

zapisywania   

i   

uzyskiwania

dostępu  

do  

danych  

na  

Urządzeniach  

Użytkowników  

korzystających  

z  

Serwisu

do   

celów   

świadczenia   

usług   

drogą   

elektroniczną   

przez   

Administratora

Serwisu.

§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.protestanciwtoruniu.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - Osoba prowadząca serwis: “Protestanci W Toruniu”, kontakt z administratorem pod adresem:

protestanckitorun@gmail.com

Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem

Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik

uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie

poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym,

niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić

dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki

bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego

zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

§ 3 Cele przetwarzania danych

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu

umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu.

§ 4 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system

teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy

teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy

zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia

Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy

zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji

Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po

zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 5 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na

Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń

Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie

ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 6 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania

danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki

zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 7 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na

Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

§ 8 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach

Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania

oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i

urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z

narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 9 Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w

plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron,

w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się

pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika,

wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie

Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować

się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili

zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na

tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w

każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej

witryny.

§ 10 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe

działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy

Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 11 Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności bez konieczności

informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.

© Protestanci w Toruniu 2024
Protestanci w Toruniu

Polityka prywatności

Poniższa  

Polityka  

prywatności  

określa  

zasady

zapisywania  

i  

uzyskiwania  

dostępu  

do  

danych

na              

Urządzeniach              

Użytkowników

korzystających       

z       

Serwisu       

do       

celów

świadczenia  

usług  

drogą  

elektroniczną  

przez

Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem

www.protestanciwtoruniu.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców

lub usługobiorców Administratora

Administrator - Osoba prowadząca serwis: “Protestanci W Toruniu”,

kontakt z administratorem pod adresem:

protestanckitorun@gmail.com

Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi

drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za

pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików

zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych

osobowych

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem

celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie

jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w

stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje

organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim

poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym

nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

§ 3 Cele przetwarzania danych

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są

przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z

funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania

z Serwisu.

§ 4 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z

Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z

Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów

zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia

Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej

sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z

Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia

Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich

ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po

zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia

Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po

zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 5 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i

odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów,

koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie

wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie

pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi

odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej

części Polityki Cookie.

§ 6 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne

wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych

statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki

Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników.

Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 7 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami

zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na

Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

§ 8 Możliwości określania warunków przechowywania i

uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez

Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić

ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do

danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w

najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń

mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane

do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia

Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z

usług Serwisu.

§ 9 Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia

bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy

jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych

zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu

zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie

danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję

Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub

nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i

innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być

zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w

punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad

bezpiecznego korzystania z sieci internet.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą

Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje

warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie.

Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za

działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie.

Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać

zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej

witryny.

§ 10 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu

Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych

funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy

Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i

odczytu plików Cookie.

§ 11 Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej

Polityki prywatności bez konieczności informowania o tym

użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą

publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki

prywatności.